header_1024_2015

Seguim assegurant compromís

Arç cooperativa

Valors cooperatius
Arç som una corredoria d’assegurances, amb més de 30 anys d’experiència, especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables. Apostem per la gestió integral d’assegurances ètiques i solidàries a través dels serveis de consultoria i corredoria, així com la comercialització.

Els principis que inspiren la gestió de la nostra cooperativa són el mutualisme, l’equitat i la transparència.

Innovació
Malgrat que la gestió d’assegurances sembli un àmbit allunyat dels principis d’autogestió i democràcia, Arç s’ha dedicat durant trenta anys a unir aquests serveis de previsió de riscos amb el foment d’una societat més justa i d’una economia solidària. Per això ha impulsat l’assegurança ètica i solidària, un nou concepte d’assegurança que pretén retornar al mercat assegurador la pràctica ètica i solidària, pròpia del mutualisme original.

Arç som la primera corredoria d’assegurances d’Europa que disposa de la certificació EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance). És un segell europeu de qualitat de la gestió ètica i solidària per a empreses asseguradores atorgat per l’Observatori de les finances ètiques, que mesura aspectes com la responsabilitat social i ambiental i les inversions ètiques. Per a nosaltres, l’assegurança ètica i solidària reporta uns beneficis socials que cal fer aflorar i introdueix en el mercat assegurador les pràctiques pròpies de la banca ètica

ethsi-cercle-170

Els criteris avaluats pel segell són, entre altres: 

 • La responsabilitat social,
 • La inversió socialment responsable,
 • El mutualisme,
 • La transparència,
 • La vinculació a l’economia social.

www.etshi.net

Transparència
Amb la voluntat de situar les necessitats de les persones en el centre de la nostra activitat, hem creat una organització socialment responsable, tant amb els col·lectius directament vinculats amb la nostra activitat (clients, socis, treballadors, proveïdors, etc.), com amb l’entorn social i natural.

Arç vetllem per la transparència i posem a l’abast dels nostres clients el Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària (XES), un document que descriu i mesura les aportacions socials, laborals, professionals i ecològiques fetes per la nostra organització al llarg del darrer exercici.

Intercooperació

El Grup Ecos

Arç formem part del grup cooperatiu ECOS. Aquest grup, nascut el setembre de 2011, està integrat per catorze entitats i té l’objectiu de convertir-se en un referent de l’Economia social i solidària a Catalunya en l’àmbit de la prestació de serveis.

elgrupecos_logo_ecos

Arç treballa, conjuntament amb Barnaciber, Celobert, Calidoscoop, Coop de mà, ETCS, IACTA, L’Apòstrof, LabCoop, Opcions de Consum Responsable, Nusos, Quèviure, Sostre Cívic i Trèvol, per millorar la nostra viabilitat socioempresarial i per crear Mercat social, és a dir, crear una xarxa d’intercanvis entre empreses de l’Economia social i solidària i consumidors i estalviadors responsables, per cobrir les necessitats dels participants.

CAES

Arç, serveis integrals d’assegurances hem constituït, juntament amb la corredoria Seryes, el projecte CAES, que ofereix assegurances ètiques i solidàries a tot l’estat espanyol.

A través de CAES, oferim assegurances amb preus i valors cooperatius. Les dues corredories disposem del segell Ethsi (Ethical Solidarity Based Insurance), la certificació europea de qualitat de gestió ètica i solidària per a empreses asseguradores.

www.caes.coop

Acords amb col·lectius

Arç ha establert una seixantena d’acords d’intercooperació i convenis de col·laboració amb entitats i col·lectius de l’economia social i solidària i el món associatiu.

Aquests acords responen a l’estratègia de crear xarxes amb entitats de l’Economia social i solidaria, i serveixen per oferir-los avantatges en la contractació d’assegurances per mitjà de la compra col·lectiva, així com serveis personalitzats de consultoria. L’oferta de productes asseguradors certificats com a assegurances ètiques i solidàries és un element clau en el desenvolupament d’aquests acords.

Durant l’any 2014 s’han signat quatre acords, que palesen la contínua expansió del projecte i la tasca de consolidació de l’economia solidària

 

Arç ha establert una seixantena d’acords amb diferents actors de l’economia social, l’associacionisme, les finances ètiques, l’educació i la cultura.

Aquests acords responen a l’estratègia de crear xarxes amb entitats de l’Economia social i solidaria, i serveixen per oferir-los avantatges en la contractació d’assegurances per mitjà de la compra col·lectiva, així com serveis personalitzats de consultoria. L’oferta de productes asseguradors certificats com a assegurances ètiques i solidàries és un element clau en el desenvolupament d’aquests acords.

Durant l’any 2015  s’han signat cinc acords, que palesen la contínua expansió del projecte i la tasca de consolidació de l’economia solidària

En el marc dels acords de col·laboració, Arç Cooperativa ha aportat prop de 85.000 € per al desenvolupament i la consolidació dels col·lectius.

Participació comunitària
L’àmbit de la participació comunitària i la intercooperació són els principals vehicles de transformació col·lectiva que desplega Arç Cooperativa. En aquest sentit són diverses les organitzacions en les quals Arç Cooperativa manté una particpació activa:

 • Aposta, escola de cooperativisme
 • CAES, cooperación para el aseguramiento ético y solidario
 • Coop57, serveis financers ètics i solidaris
 • Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC)
 • FETS, Finances Ètiques i Solidàries
 • FIARE, banca ètica
 • Triodos Bank, NVSE
 • Xarxa d’Economia Solidària (XES)

Des dels mateixos principis, durant el 2015 Arç Cooperativa ha participat de la posada en marxa de dos nous projectes cooperatius:

 • Opcions de Consum Responsable, cooperativa que promou eines de consum responsable i que és producte del desenvolupament de l’antiga cooperativa Arç Intercooperació Econòmica.
 • Fem Escala, cooperativa de serveis intergrals per a comunitats veïnals i altres serveis immobiliaris amb criteris de sostenibilitat social i ambiental.

L’estimació de temps voluntari que cada persona de la cooperativa ha dedicat als àmbits de intercooperació és, aproximadament, de l’1,20% de la jornada laboral i suma, en conjunt, més de 300 hores. Les aportacions econòmiques destinades a entitats i moviments de l’economia social i solidària han estat, durant el 2015, de més de 7.500 euros.

participacio-comunitaria_2016

Arç en xifres

1650

Arç gestionem els programes d’assegurances de més de 1.650 cooperatives, altres empreses, entitats d’iniciativa social, ONG i associacions diverses.

190000

Més de 190.000 persones confien les seves assegurances en la nostra cooperativa

65

En conjunt, Arç tenim una seixantena de convenis de col·laboració amb col·lectius de l’economia solidària i el món associatiu

Save

Eix social

Els socis i sòcies de treball
Arç cooperativa és una organització integrada per setze persones, catorze de les quals són sòcies, dos són treballadores i dos, comercials externs. S’organitzen en àrees integrades, que funcionen com a grups de treball independents i autogestionats, i es coordinen a través del comitè de direcció.

 • L’àrea de vendes incorpora la xarxa comercial (comercials que tenen un contacte presencial amb els clients) i l’equip de venda directa (atenció a la venda per via telefònica i telemàtica), tant per als productes d’energies renovables, d’economia social i solidària, i les assegurances personals per als socis i sòcies.
 • L’àrea de producció es dedica a dissenyar productes i eines de gestió, elaborar projectes i fer serveis de consultoria.
 • L’àrea de postvenda fa l’atenció a totes les vendes que es realitzen, pel que fa a gestió de sinistres, modificacions de pòlisses, documentació, assessorament, etc.
 • Serveis generals és l’àrea encarregada de les tasques d’administració, comptabilitat, comunicació i informàtica.

Estructura laboral i democràcia
El desembre de 2015, el  93%  de les persones treballadores de les cooperatives són sòcies de treball. El grau de cooperativització és, doncs, alt.

estructura-laboral-i-democracia_2016

Igualtat de gènere
Dues terceres parts de l’equip d’Arç Cooperativa són dones, i d’aquestes, el 33% ha participat dels òrgans de govern i en càrrecs de direcció.

igualtat-de-genere_2016

Banda salarial
La banda salarial és la relació entre el sou més alt i el més baix. Aquest relació no pot ser superior a 3 (el sou més elevat és tres vegades el sou més petit). A 31 de desembre de 2015 aquesta relació s’ha reduït al 2,01%.

bandasalarial_2016

Satisfacció laboral
Com cada any, les persones treballadores d’Arç hem valorat el grau de satisfacció laboral per mitjà d’un qüestionari. Els resultats han estat molt semblants als anys anteriors, si bé cal remarcar que la satisfacció laboral general s’han incrementat fins a 7,4 i 7,8 respectivament.

satisfaccio-laboral_2016

Entre els aspectes més ben valorats destaca el grau d’estabilitat que la cooperativa proporciona i la disposició d’eines i d’un equip adequat.

Els indicadors que han rebut la valoració més baixa són la percepció del de volum de feina i la manca de concentració que permet l’espai de treball.

Compra i inversió ètica
Durant l’exercici de 2015, tot el capital d’inversions i participacions ha estat relacionat amb:

 • Instruments financers de banca ètica o cooperativa (Avalis, Coop57, FIARE o Triodos Bank),
 • Cooperatives de primer segon grau (Aposta, Fem Escala, Grup ECOS, Opcions de Consum Responsable)
 • Altres projectes d’interès social o ambiental (Ona Solar del Carmel)
Compra ètico-social
El 2015, el volum de compres dins el mercat social s’ha reduït al 28% tot i que més del 54% dels proveïdors hi pertanyen.

compra-etico-social_2016

Qualitat professional
El resultat de l’enquesta de qualitat professional, feta als clients d’Arç que tenen una assegurança contractada, revela una valoració notablement positiva del servei ofert per la cooperativa i lleugerament més alta que en els darrers exercicis.

Un dels paràmetres més ben valorats és l’atenció rebuda, que rep una puntuació mitjana de 8,96 sobre 10. La claredat i transparència de l’oferta, amb 8,84, i qualitat del servei amb 8,52 són altres indicadors que confirmen que l’aposta pels valors i preus cooperatius dóna una resposta molt satisfactòra a les necessitats de les persones consumidores.

calidad-profesional_2016mob

Aquesta resposta ens anima a seguir oferint un tracte personalitzat, i buscar les ofertes més econòmiques i ajustades al perfil dels clients.

Save

Eix econòmic

Compte de pèrdues i guanys
Durant l’exercici 2015 Arç ha incrementat la seva cartera en nombre de pòlisses, primes i comissions. Aquest augment s’evidencia amb el rècord històric de contractació de pòlisses noves per part de l’organització.

En termes globals, la bona evolució del negoci es basa en el comportament positiu del sector de l’economia social i solidària i el món associatiu, així com en una oferta diferenciada que combina valors i preus cooperatius. Els valors es palesen en el producte d’assegurances ètiques i solidàries i els preus s’inscriuen en la gamma baixa i molt baixa com a resultat, entre altres, de la gestió de la compra col·lectiva.

2014 2013
OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negoci
614.456,76
539.410,36
2. Variació exist. I treballs en curs
-1.100,00
715,00
3.Treballs realitzats per l’immob. Intangible
6.850,93
11.554,00
5. Altres ingressos d’explotació
9,162,96
42.456,60
6. Despeses de personal
-347.333,71
-310.040,62
8. Altres despeses d’explotació
-269.515,45
-280.338,40
9. Amortització de l’immobilitzat
-12.685,49
-10.080,82
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
-165
-6.323,88
13. Ingressos financers
3.589,83
1.955,80
14. Despeses financeres
-4,397,31
-3.876,34
RESULTAT FINANCER
-807,48
-1.920,54
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS
-971,48
-8.244,42
18. Impostos sobre beneficis
194,3
1.648,88
RESULTAT DE L’EXERCICI
20. Dotació fons d’educació i formació
0,00
0,00
EXCEDENT DE LA COOPERATIVA
-777,18
-6.595,54

Balanç de situació

2014 2013
PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
268.654,89
242.694,47
B) PASSIU NO CORRENT
39.850,91
35.076,00
C) PASSIU CORRENT
302.924,48
360.409,21
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU
611.430,28
638.179,68
ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
373.637,63
360.883,24
B) ACTIU CORRENT
237.792,65
277.296,44
TOTAL ACTIU
611.430,28
638.179,68

Eix ambiental

L’anàlisi ambiental de l’exercici 2013 se centra, com en els darrers exercicis, en tres branques: el consum de recursos; la generació de residus, i l’adhesió a iniciatives relacionades amb la protecció del medi. La comparativa de les dades dels darrers anys palesen una millora dels resultats any rere any.

Al llarg de 2013 detectem dos factors. El primer és l’increment de l’eficiència que es tradueix en una davallada del consum d’energia i primeres matèries, com a conseqüència de compartir local amb una tretzena d’entitats més del grup Ecos. El segon, és la disminució del consum d’aigua per les mateixes raons.

Detectem, per contra, un increment d’emissions de CO2 relacionades amb el consum elèctric com a conseqüència del canvi de local. Durant el període de trasllat no ha resultat possible contractar una empresa subministradora d’energies. Aquest aspecte, però, serà corregit a partir de l’exercici 2014.

Consum elèctric
Emissions de CO2
Consum d’aigua
Consum de paper

electric_320_2016

co2_320_2016

aigua_320_2016En conjunt, cada una de les 24 persones establertes a la seu d’Arç hem consumit, de mitjana, 6,28m3 d’aigua.

Durant el 2013 hem seguit fent recollida selectiva de paper, cartró i plàstic. També hem recollit el vidre corresponent a l’espai del menjador, i hem seguit separant la matèria orgànica.

Així mateix, hem gestionat de manera adequada i sostenible els residus especials: tòners, piles, fluorescents, etc.

Save

El balanç social de la XES

El projecte Arç anualment elabora cada any el Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària (XES). Es tracta d’un document que descriu i mesura les aportacions socials, laborals, professionals i ecològiques fetes per l’organització al llarg d’un exercici i que serveix, alhora, per difondre la responsabilitat social de l’Economia solidària també globalment en el sector.